Sven Steens understödsfond

En fond för understöd i första hand till ålderstigna, behövande byggnadsverkmästare, som haft minst femtonårig anställning hos Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar, vilka ha sitt huvudkontor i Göteborg, med obetingat företräde för verkmästare, som haft minst femtonårig anställning hos F O Peterson & Söner; Göteborgs Byggmästareförenings styrelse likväl obetaget att genom enhälligt beslut i särskilt ömmande fall bevilja understöd åt byggmästare-kontorist eller ritare eller åt efterlevande familj med minderåriga barn efter sådan person, som enligt det föregående ansetts berättigat erhålla understöd.

Historik och bakgrund

Utdrag ur Sven Steens testmanete, till grund för instiftandet av Sven Steens understödsfond.

Med upphävande av alla tidigare av mig upprättade testamentariska förordnanden förklarar jag, Sven Oskar Steen, härigenom min yttersta vilja och testamente vara att efter mitt frånfälle skall med mitt dödsbo förfaras som följer:

Följande värdepapper, tillhörande mitt dödsbo, skola från detsamma avskiljas samt till förvar och förvaltning överlämnas till Skandinaviska Bankens notariatavdelning i Göteborg, nämligen:

  • tvåhundra /200/ st. aktier i Brand- och livsförsäkrings A/B Svea
  • tio /10/ st. aktier i Göteborgs Intecknings Garanti A/B och
  • femtio /50/ st. aktier i Trafik A/B Grängesberg-Oxelösund;

eller, om tillräckligt antal av dessa aktier ej skulle finnas i boet, motsvarande resterande belopp i andra aktier eller värdepapper i enlighet med utredningsmannens bestämmande.

Därest min mångåriga husföreståndarinna, fröken Ester Sofia Rudbäck, fortfarande är i tjänst vid min bortgång, skall avkastningen på dessa värdepapper genom bankens försorg årligen utbetalas till henne så länge hon lever och förblir ogift, varefter sagda värdepapper skola för all framtid förbliva i Skandinaviska Bankens vård och förvaltning, som följer:

Årliga avkastningen skall, så framt något eller några av mina barn, Ulla, Erik eller Jan, befinna sig i nöd och äro i verkligt behov av hjälp, överlämnas till den eller dem; och äger Göteborgs Byggmästareförenings styrelse att fatta beslut om sådant överlämnande. Är ingen av dem i nöd, lägges avkastningen till kapitalet. Sedan Ulla, Erik och Jan äro döda förvaltas fonden, under namn av "Sven Steens understödsfond", enligt följande bestämmelser:

Av årliga avkastningen skall en tiondel / 1/10 / tilläggas här ovan omhandlade värdepapperdepot och återstående nio tiondelar / 9/10 / årligen utbetalas till Göteborgs Byggmäsatreförenings Hjälpkassa till understöd i första hand till ålderstigna eller arbetsodugliga, behövande byggnadsverkmästare, som haft minst femtonårig anställning hos Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar, vilka ha sitt huvudkontor i Göteborg, med obetingat företräde för verkmästare, som haft minst femtonårig anställning hos F.O. Peterson & Söner; Göteborgs Byggmästareförenings styrelse likväl obetaget att genom enhälligt beslut i särskilt ömmande fall bevilja understöd åt byggmästare-kontorist eller ritare eller åt efterlevande familj med minderåriga barn efter sådan person, som enligt det föregående ansetts berättigad erhålla understöd.

Göteborg den 16 mars 1942
Sven Steen