Föreningens stadgar

§ 1 Ändamål

Föreningens ändamål är att sammansluta företag i byggindustrin inom verksamhetsområdet och därvid

 • tillvarataga och främja medlemmarnas intressen i byggbranschens frågor
 • anordna möten, konferenser och andra sammankomster för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, medlemsföretag och representanter för samhälle och näringsliv, i övrigt
 • ekonomiskt stödja forsknings- och utvecklingsarbete i byggbranschen
 • bedriva benefikt stödjande verksamhet avseende behövande personer med anknytning till föreningen
 • förvalta och förfoga över föreningens egendom och kapital
 • verka för att stärka byggbranschens renommé och attraktivitet

Föreningen kan för främjande av ändamålet ha servicebolag.

§ 2 Föreningens firma, säte verksamhetsår och verksamhetsområde

 • Föreningens firma är Göteborgs Byggmästareförening.
 • Föreningens säte är Göteborg.
 • Dess verksamhetsår är kalenderår.
 • Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av södra delen av Västra Götaland (tidigare södra O och P län) samt Kungsbacka kommun.

§ 3 Medlemskap

Medlemmar i föreningen är företag enligt bilagd medlemsförteckning.

Medlemskap i föreningen kan beviljas företag som bedriver verksamhet enl § 1, inom föreningens verksamhetsområde. Ansökan om medlemskap sker på härför fastställt formulär. Ansökan skall på begäran åtföljas av senaste bokslut. Medlemskap skall prövas och beviljas av styrelsen.

Till personlig medlem i föreningen kan styrelsen efter ansökan antaga sådan företrädare för företag, som är eller tidigare har varit medlem i föreningen eller annan fysisk person, som under längre tid verkat för föreningens intressen. Utan ansökan därom kan styrelsen utse särskilt förtjänstfull personlig medlem till hedersmedlem.

Personlig medlem och hedersmedlem må deltaga i föreningens angelägenheter men kan ej i något hänseende deltaga eller omfattas av beslut rörande förvaltningen eller förfogandet av föreningens egendom.

§ 4 Årsavgift

Årsavgift till föreningen erlägges av varje medlem senast den 15 maj varje år med ett av föreningen i årsmöte fastställt belopp. Beloppet för årsavgift kan fastställas olika för medlemsföretag och för personlig medlem. Hedersmedlem erlägger ej avgift.

§ 5 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före utgången av april månad.

Kallelse till föreningsstämma sker minst 14 dagar före mötet per brevpost till envar medlem (medlemsföretag, personlig medlem och hedersmedlem). I kallelsebrev utsättes tid och plats för stämman samt anges dagordningen för stämman.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprop av medlemmarna
 4. Upprättande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Val av föreningsordförande tillika ordförande i styrelsen och vice ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av tre revisorer och två suppleanter
 15. Val av valnämnd och utseende av sammankallande ledamot
 16. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer
 17. Fastställande av årsavgift
 18. Övriga ärenden
 19. Stämmans avslutande

Extra föreningsstämma kan påkallas av styrelsen, revisor eller av minst 1/4 av medlemmarna såvida påkallandet sker, med angivande av ändamålet, skriftligt hos styrelsen.

Kallelse till extra föreningsstämma sker på sätt enligt ovan, dock att stämman skall hållas senast 30 dagar efter påkallandet.

Vid extra föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Ärenden enligt 1-6 och 18-19 ovan.
 2. Fråga som föranlett stämman.

§ 6 Beslutsmässighet

Föreningsstämma är beslutsmässig, när minst 10% av röstberättigade medlemmar är närvarande. Vid beslut enl § 17 krävs minst 25% närvaro.

§ 7 Röstning

Medlemsföretag äger rösträtt med en röst. Med medlemsföretag avses i förekommande fall koncern.

Personlig medlem och hedersmedlem äger rösträtt med en röst i frågor enligt vad anges i § 3 sista stycket.

På föreningsstämma närvarande behörig företrädare för medlemsföretag, personlig medlem och hedersmedlem må enligt skriftlig fullmakt företräda högst två på mötet icke närvarande eller eljest företrädda medlemmar.

All röstning verkställes öppet, om sluten omröstning ej begäres. Beslut vid föreningsstämman fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst. Detta gäller inte vid val och sluten omröstning, då utslaget avgöres genom lottning.

§ 8 Valnämnd

En valnämnd bestående av tre ledamöter, av vilka en är sammankallande, med personliga suppleanter väljes vid ordinarie föreningsstämma.

Vid utseende av valnämnd skall tillses att olika medlemsgrupper blir representerade. Ledamot bör ej tillhöra valnämnden mer än sex år i följd.

Valnämnden kan för särskilda frågor adjungera företrädare för medlemsföretag eller annan medlem till sig.

Det åligger valnämnd att upprätta och förelägga ordinarie föreningsstämma förslag vid val av ordförande och vice ordförande, styrelseledamöter med suppleanter och revisorer med suppleanter samt till eljest vid föreningsstämma förekommande val till särskilda utskott o.d. i föreningen.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valnämnden skapa förutsättningar för olika medlemskategorier att bli företrädda.

§ 9 Styrelse

Föreningsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter (suppleanter rangordnas).

Föreningsstyrelsen utses av föreningsstämman efter förslag från valberedningen. Av de ordinarie ledamöterna utser föreningsstämman ordförande och vice ordförande.

Ordföranden väljes för ett år i taget och övriga för två år och på så sätt, att tre ordinarie ledamöter och två suppleanter väljes varje år. Då ledamot och suppleant avgått ur styrelsen under tid, för vilken han blivit utsedd, väljes vid nästföljande föreningsstämma ledamot eller suppleant för därefter återstående tid.

Styrelseledamot och suppleant skall vara myndig och verka i föreningsområdet (verksamhetsområdet ) enligt bestämningen i § 2 samt behörig företrädare för medlemsföretag. Den, som fyllt 70 år, får icke väljas. Med bortseende från tid såsom ordförande eller suppleant må ej någon person vara ledamot under en längre sammanhängande tid än sex år.

Styrelsen är beslutsför, när minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal vinner den mening, som biträdes av ordföranden.

Suppleant skall erhålla föredragningslista till styrelsens sammanträden samt äger närvara och yttra sig.

§ 10 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar samt besluta i ärenden, som inte ankommer på ordinarie föreningsstämman.

Senast den 1 mars varje år skall styrelsen till revisorerna avge årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall föreläggas föreningsstämman vid dess ordinarie möte samma år.

§ 11 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen tre revisorer jämte två suppleanter, vilka väljes på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess ordinarie stämma hållits påföljande år.

En revisor jämte dennes suppleant skall var auktoriserad. I stället för auktoriserad revisor får auktoriserat revisionsbolag utses.

Till revisor eller revisorssuppleant får inte den väljas som uppnått 70 års ålder.

Med undantag för auktoriserad revisor må samma person inte utses mer än 6 år i följd.

Senast den 15 mars varje år skall revisorerna avge berättelse över granskningen av styrelsens förvaltning med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

§ 13 Utträde

Medlem, som önskar utträde ur föreningen, skall göra skriftlig anmälan härom. Utträde äger rum vid det månadsskifte som infaller närmast efter 3 månader från det anmälan inkommit till föreningen.

§ 14 Uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning ur föreningen av medlem, som inte inom föreskriven tid erlägger årsavgift, som inte uppfyller kraven enligt dessa stadgar, eller som eljest motverkar föreningen.

Utesluten medlem må inom en månad efter det medlemmen fått del av styrelsens beslut, skriftligen påkalla föreningsstämmans prövning av beslutet.

Utesluten medlem eller dess företrädare äger inte närvara vid sammanträden med föreningens organ.

Medlemskapet upphör en månad efter det medlemmen fått del av styrelsens beslut eller, om föreningsstämmans prövning påkallats och styrelsens beslut därvid bekräftats, i och med föreningsstämmans beslut.

§ 15 Verkan av upphörande av medlemskap

Upphörande av medlemskap medför inte rätt för medlem att återfå vad medlemmen erlagt eller rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 16 Tvister

Tvist mellan föreningen, å ena sidan, och styrelsen eller styrelseledamot å andra sidan, skall, utom i fråga om erläggande av årsavgift, avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

§ 17 Stadgeändring eller föreningens upplösning

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsstämma. Beslut om ändring skall för att äga giltighet fattas av två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, och antagas med minst tre fjärdedelar av de röster, som i frågan vid tillfället avgives. En av dessa stämmor skall vara ordinarie föreningsstämma.

Med det undantaget, att båda stämmorna skall vara ordinarie föreningsstämmor, gäller samma för beslut om föreningens upplösning.

I samband med det första beslutet om upplösning av föreningen skall en kommitté om tre av styrelsen utsedda personer bereda frågan om avvecklingen av verksamheten och egendomen. Den senare ordinarie föreningsstämman beslutar med enkel röstövervikt, hur man skall förfara med föreningens egendom, varvid dock skall iakttagas att tillgångar tillfaller ändamål, som kan anses gagna föreningens syfte och ändamål enligt § 1.