Teknikerstipendiet

Stipendium för elever vid Yrkeshögskolan i Göteborg.

Ansökan

De som vill ansöka om Teknikerstipendiet hänvisas till rektorsexpeditionen vid YRGO på Lindholmen.

Historik och bakgrund

Utdrag ur gåvobrev av den 8 november 1943 som instiftade teknikerstipendiet.

...av avkastningen skall minst en tiondel årligen läggas till kapitalet. Den behållna avkastningen skall användas till förmån för eleverna inom den byggnadstekniska linjen vid Tekniska Gymnasiet i Göteborg, främst till premier och stipendier, men jämnväl till reseunderstöd för studieresor eller annat ändamål till personl förmån för elev eller elever inom denna linje. Finner styrelsen icke skäl föreligga för utdelning under ett år reserveras utdelningsbeloppet till ett kommande år. Avkastningen må icke användas till bestridande av utgifter som åligger staten eller kommunen att bekosta. Donationens räkenskaper skola underkastas revision i samma ordning som Gymnasiets övriga räkenskaper.

Protokollutdrag vid ordinaire sammanträdande 1943, vid vilket teknikerstipendiet instiftades.

Lämnades redogörelse för de anordningar som vidtagits för firandet av föreningens 50-årsjubileum den 8 november detta år samt för den minnesskrift som kommer att utgivas till jubiléet.

I samband därmed upptogs till behandling att inom styrelsen framfört förslag, att hugfästa jubiléet genom instiftandet av en stipendiefond, avsedd att användas till stipendier och premier åt byggtekniker som genomgå Tekniska Gymnasiet i Göteborg (f.d. Chalmers lägre). Styrelsen hade redan gått i författning om att intressera medlemmarna att lämna bidrag till fonden och hade tills dato tecknats 13.267:42 kronor till fonden.

Styrelsen hade uttalat sig för att fondens kapital icke borde understiga 20.000:- kronor och beslutit hemställa till föreningen, att skillnadsbeloppet 6.732:58 kronor, minskat med de bidrag som ytterligare komma att tillföras fonden, skulle tillskjutas av föreningens medel.

Föreningen beslöt enhälligt i enlighet med denna styrelsens hemställan.

Föreningen beslöt vidare befullmäktiga den inom styrelsen verksamma kommittén, att på sätt densamma funne lämpligt och utan föreningens vidare hörande träffa erforderliga åtgärder för jubiléets firande.

Stipendiater 2023

 • Jesper Ahlman Wolfgang

Stipendiater 2022

 • Linda Bernehed
 • Simon Björk

Stipendiater 2021

 • Edmond Jamin
 • Julia Haggren

Stipendiater 2020

 • Zakaria Hamdi
 • Christian Karlsson

Stipendiater 2019

 • Fredrik Almemo
 • Lukas Andersson Sundberg

Stipendiater 2018

 • Marcus Bäckström
 • Shamal Nezami

Stipendiater 2017

 • Ulrika Johansson
 • Albin Karlsson

Stipendiater 2016

 • Peter Wollbrandt
 • Johan Hjälm

Stipendiater 2015

 • Jimmy Nordström
 • Leo Molander

Stipendiater 2014

 • Adnan Delkic
 • Frida Olausson

Stipendiater 2013

 • Olof Johannesson
 • Jens Strålman

Stipendiater 2012

 • Johan Söderberg
 • Mathias Håman

Stipendiater 2011

 • Emma Olsson
 • David Carlsson

Stipendiater 2010

 • Andreas Andersson
 • Mikael Jensen

Stipendiater 2009

 • Fredrik Jensen
 • Tobias Lundmark

Stipendiater 2008

 • Fredrik Claesson
 • Johan Martinsson