Hjälpkassan

En fond för anhöriga till anställda i medlemsföretag.

Statuter

§ 1

Denna kassa, som utgöres av medel från förutvarande Göteborgs Byggmästareförenings Olycksfallsförsäkringskassa, enligt balansräkning den 31 december 1927 kronor 19.041:27, är avsedd att lämna understöd åt behövande personer som i Göteborg utövat byggmästareyrket som enskild företagare och tillhört Göteborgs Byggmästareförening under minst 10 år samt åt personer, vilka tillhört kontorpersonal, varit anställda som verkmästare eller arbetare under minst 10 år hos medlemmar tillhörande Göteborgs Byggmästareförening.

Understöd må i särskilt ömmande fall utgå till behövande änkor och oförsörjda barn under 15 år efter personer, vilka under livstiden i enlighet med förestående bestämmelser varit berättigade till understöd.

§ 2

Intill dess kassans kapital ej överstiger 50.000:- kronor må högst intill 75% av dess avkastning användas till understöd. Resterande avkastning tillägges kassans kapital.

Då kassans kapital överstiger 50.000:- kronor må högst intill 90% av dess avkastning användas till understöd. Resterande avkastning tillägges kassans kapital.

§ 3

Förvaltningen av kassans medel handhaves av Göteborgs Byggmästareförenings styrelse, som gemensamt är ansvarig för kassans medel.

Beslut om utdelning ur kassan fattas av Styrelsen för Göteborgs Byggmästareförening enligt de bestämmelser som gälla för kassan och på grundval av föregående behållning.

§ 4

Hjälpkassans medel må redovisas i av föreningen utfärdade fordringsbevis, betalbara efter en uppsägningstid från hjälpkassans sida av högst sex månader och löpande med en årlig ränta, icke understigande den högsta ränta som allmänt gottgöres å depositionsräkning hos bank.

Medlen må och redovisas i fordringsbevis utfärdade av bank, i obligationer, inteckningar, aktier eller andra värdehandlingar, vilka prövas erbjuda fullgod säkerhet.

Betr. förvaring av hjälpkassans värdehandlingar och uttagning av dess medel m.m. gäller de bestämmelser som härom tillämpas för föreningen.

§ 5

Över kassans verksamhet skolas föras och för kalenderår avslutas noggranna räkenskaper, vilka tillika med kassans förvaring skola granskas av Göteborgs Byggmästareförenings revisorer samt av särskilt utsedd auktoriserad yrkesrevisor.

§ 6

I händelse Göteborgs Byggmästareförening upplöses skola kassans medel överlämnas till Hjälpkassan för nödställda köpmän i Göteborg och av densamma under namn Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa förvaltas samt användas för de ändamål, som för kassan i dessa stadgar äro bestämda.

Historik och bakgrund

Utdrag ur styrelseprotokoll nr 7, 1953, som ligger till grund för Hjälpkassans instiftande.

Till entreprenör Johan Johanssons 80-årsdag hade företagits en insamling bland företagsmedlemmarna med resultat att 2.575:- överlämnats till honom som gåva. Hr Johansson hade därefter till styrelsen överlämnat en skrivelse av följande lydelse;

Till Styrelsen för Göteborgs Byggmästareförening.

På min åttioårsdag den 7 maj 1953 hade jag glädjen att såsom gåva från medlemmar i Göteborgs Byggmästareförening emottaga ett belopp av Kr. 2.575:-, för vilket jag framför mitt varma tack. Jag vill också vid detta tillfälle tacka för det stora förtroende och all den vänskap, som visats mig från föreningens medlemmar under många år. Som ett bevis på min tacksamhet vill jag till Göteborgs Byggmästareförening överlämna det insamlade beloppet, som av mig avrundats till Kr. 3.500:-, att av dess styrelse användas då någon medlem eller medlems änka eller barn är i behov av hjälp. Det står även styrelsen fritt att använda beloppet till humanitär hjälp av annat slag.

Göteborg den 11 maj 1953
Johan Johansson

Styrelsen beslöt att med tacksamhet emottaga gåvan och tillföra densamma föreningens hjälpkassa under namn av "Johan Johanssons fond" att i första hand användas då medlem eller medlems änka eller barn är i behov av hjälp, vilket i skrivelse till hr Johansson skulle meddelas.