Om Göteborgs Byggmästareförening

GBF bildades 1893 med uppgift att samordna lönefrågor och att motverka illojal konkurrens om arbetskraften. Föreningen har ca 200 bygg- och specialföretag samt ett trettiotal personliga medlemmar. Medlemsföretagen är geografiskt hemmahörande runt Göteborg; från Stenungsund och Tjörn i norr till Kungsbacka i söder och från Öckerö i väster till Borås och Alingsås i öster.

Föreningens syfte är att verka som visionär och positiv inspirationskälla för att stärka byggbranschens attraktivitet och byggandets utveckling. Genom möten, konferenser och andra sammankomster skapar man ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna och representanter för samhälle och näringsliv. Här vill GBF utgöra ett värdefullt komplement till Byggföretagen Väst.

Den år 1958 inköpta fastigheten på Ekmansgatan 1 ägs och förvaltas av GBF. "Byggarnas Hus" har med åren blivit en naturlig och centralt belägen mötesplats för Göteborgsregionens byggare.

Sedan många år stödjer GBF ekonomiskt olika branschutbildningar för att främja ungdomars intresse för yrkesval inom byggbranschen. Föreningen har tagit initiativ till teknikerutbildning inom Göteborgs Stad Studium och managementutbildning på Chalmers Tekniska Högskola (CMB). Båda utbildningarna är idag självklara delar i skolornas utbildningsutbud. Gällande CMB är föreningen en av stiftarna och finns också med som en av dryga 70 huvudmän. Med ekonomiska bidrag vill företagen främja en välutvecklad samverkan mellan högskola och näringsliv med såväl nationellt som internationellt perspektiv.

Stipendier delas årligen ut till:

  • Civilingeniörsutbildningen på Chalmers (180 poäng)
  • Civilekonomutbildningen på Handelshögskolan (180 poäng)
  • Byggingenjörsutbildningen på Chalmers och Borås Högskola (120 poäng)
  • Byggteknikerutbildningen vid Göteborgs Stad Studium (80 poäng)
  • BA-linjens yrkesutbildning på regionens 16 gymnasier

De tre förstnämnda premierar utförda examensarbeten via stipendiet "Byggmästaren" och de två följande via donationer som disponeras av föreningen.

GBF verkar också som förvaltare av Göteborgs Byggmästareförenings Hjälpkassa samt Sven Steens Understödsfond. Dessa fonder delar årligen ut understöd till behövande personer som tidigare varit anställda i medlemsföretagen.

GBF:s systerorganisation Byggföretagen är hyresgäst i fastigheten på Ekmansgatan 1. Byggföretagen är en rikstäckande arbetsgivarorganisation med sitt huvudkontor i Stockholm och har medlemsföretagens uppdrag att driva frågor såsom lönebildning på byggarbetsmarknaden, marknadsfrågor etc.