Varje människa är unik, med speciella egenskaper och färdigheter

Publicerat den 11 september 2023

Måndagen den 4 september arrangerade Göteborgs Byggmästareförening ett frukostseminarium om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med rubriken ”Alla ska vara med – inkludera mera”.

Per Poulsen, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg, svarade för ett väldigt intressant och givande föredrag i ett högaktuellt och viktigt ämne, hälsa i allmänhet och psykisk ohälsa i synnerhet.

Med stort engagemang samt med en kappsäck full av tydliga och konkreta referenser gav Per Poulsen oss en fördjupad kunskap och insikt kring symptom och orsaker. GBF har under många år serverat sina medlemmar ett brett utbud av såväl kunskapshöjande som stimulerande möten, men frågan är om inte detta tillhörde det mest allvarliga och det med störst utslag på förståelseindikatorn.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är ADHD, AST, Tourettes syndrom och språkstörning/DLD. Här finns exempelvis dyslexi – läs- och skrivsvårigheter, samt dyskalkyli – matematiksvårigheter. En annan del av ADHD är ADD, där den hyperaktiva delen saknas, vilket kan göra att det blir svårare att upptäcka. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. NPF har du med dig i livets alla skeden.

Det är viktigt att understryka att NPF inte är en sjukdom – det är som vi redan skrivit en funktionsnedsättning – ett tillstånd. Ett annat viktigt klargörande är att man inte är sin diagnos – man har en diagnos. Neuropsykiatriska diagnoser är symtomdiagnoser!

Man räknar exempelvis med att 5–7 procent av alla barn och 3 procent av alla vuxna har ADHD, och att 1–2 procent av befolkningen har autismspektrumtillstånd. Det är oklart varför vissa får NPF, men man tror ändå att 70-80 procent kan tillskrivas ärftlighet. För tidig födsel och näringsbrist i moderkakan kan också vara bidragande orsaker.

Personer med NPF kan ha svårighet med:

 • Reglera sin uppmärksamhet
 • Styra sina impulser och anpassa aktivitetsnivå
 • Tolka och kommunicera med sin omgivning
 • Hålla kvar information i minnet
 • Kontrollera motoriken

Några bilder som kan vara bra att känna till när man har någon med NPF i bekantaskapskretsen:

Per Poulsen underströk vikten av förstärkning:

 • Förstärk det som fungerar
 • Ge positiv feedback
 • Fokusera på en gemensam målbild
 • Välj rätt tillfälle att kommunicera

Men han förklarade samtidigt att det som fungerar ena dagen kanske inte fungerar nästa dag. Då handlar det inte om ovilja eller lathet.

För att underlätta arbetet krävs en genomtänkt struktur, så som en tydlig arbetsbeskrivning, tydliga deadlines, en sak i taget samt kanske även en planerad påminnelse.

Slutsatsen efter seminariet är att många av personerna med NPF kan ha en fantastisk begåvning och utföra ett proffsigt arbete om de får rätt förutsättningar. Det är arbetsgivaren som har ansvar för nödvändig arbetsanpassning samt ge ett stöd anpassat till den enskilde individens behov.

Bra kom-ihågpunkter i vardagen och på arbetet:

 • Tro på alla individers förmåga, men generalisera inte. Bara för att en uppgift fungerar bra är det inte säkert att en annan gör det.
 • Utgå från att personen ska klara det du ber om, men fråga för säkerhets skull.
 • Kräver alla arbetsuppgifter att du är ett proffs på sociala relationer, eller är det andra egenskaper och kompetenser som är relevanta?
 • Utgå från individen – inte diagnosen.
 • Vi är olika och det gäller alla.
 • Gör mycket av det som fungerar.

Detta var en sammanfattning av ett viktigt seminarium med många aha-tillfällen.

Om undertecknad får vara lite personlig, kan jag notera att en del av symtomerna numera även drabbat mig som en följd av fjolårets stroke/hjärninfarkt. Det kändes skönt att få en del förklaringar.

Lars O. Carlsson