Sju-tusan till projekt …

Publicerat den 5 april 2018

BoStad2021 är en satsning som, utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg, ska ge ytterligare 7 000 nya bostäder fram till jubileumsåret 2021.

Slutmålet och restiden är beslutad av Göteborgs Stad och först efter projekttidens utgång vet vi om man hittat rätt. Men redan nu kan vi följa färdväg, färdsätt, hinder och eventuella svårigheter via den följeforskning av BoStad2021 som är beställd av Göteborgs Stad och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer. Forskningsprojektet kommer bland annat att årligen sammanställa en spännande och erfarenhetsmässigt värdefull delrapport.

Dagens föreläsare var Anders Svensson, Professor of the Practice i Arkitekturens ledarskap och management vid Chalmers.

Onsdagen den 4 april 2018 samlades ett antal vetgiriga till seminarium i Byggmästareföreningens lokaler, vid Ekmansgatan 1 i Johannebergs villastad. Rubriken för dagen var ”BoStad2021 – Deadline is king och andra lärdomar så här långt”. Den som förmedlade dessa nyinsamlade kunskaper och erfarenheter var Anders Svensson, Professor of the Practice i Arkitekturens ledarskap och management vid Chalmers, och en av fem huvudansvariga forskare inom projektet.

Följeforskningen startade för två år sedan och forskarna fick med sig bland annat följande frågeställningar:

  • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
  • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet?
  • Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?

Vid seminariet hos Byggmästareföreningen var de främst delrapport 2 som var föremålet för dagen. Det är ännu omöjligt att dra några långtgående slutsatser, men det finns ett och annat som trots allt visar att man kan vara på rätt väg exempelvis när det gäller genomsnittstiden från planstart till antagande. Tidigare har uppgivits en genomsnittlig tid på 30 månader för en detaljplan med standardförfarande, medan delmålet för BoStad2021 är satt till 17 månader. Just nu ligger snittet för de 15 aktuella planerna på 20 månader.

Självfallet tvingas arbetssättet att förändras när tidplanerna har högsta prioritet och det ska naturligtvis bli väldigt intressant att följa både de framtida delrapporter och självfallet den slutgiltiga projekttrapporten. Det är ju exempelvis sagt att processen måste gå betydligt snabbare och att detta ska verkställas utan att ge avkall på kvaliteten. Detta är helt klart önskvärt av alla parter, men det ska bli intressant att följa uppfyllelsegraden – det är nog inte helt problemfritt. Just kvalitet kommer för övrigt stå i fokus under 2018 och vara ett viktigt bevakningsområde i delrapport 3.

Det är ju också, genom beslut i stadens kommunfullmäktige, fastlagt att lärdomar från BoStad2021 ska implementeras i alla framtida kommunala byggprojekt. För att klara detta är det viktigt att det avsätts resurser som summerar, dokumenterar, analyserar och hanterar processutvecklingen kring BoStad2021. Det gäller att samla in alla erfarenheter efter år 2021 samt att därefter pedagogiskt och strukturerat kommunicera ut lärdomarna till de olika organisationerna.

Det finns många tuffa utmaningar i BoStad2021, men något som redan nu har lyfts fram som framtida möjligheter är förändrade arbetssätt och en gemensam kommunal projektorganisation, parallella processer och utvecklade samverkansformer. Denna samverkan kan och bör ske på flera olika nivåer mellan de inblandade organisationerna.

En intressant kommentar i rapportens slutsats kan vara värd att citera för dem som vanligtvis läser denna hemsida:

”Allmänt har det under 2017 rått resursbrist både under planskedet och under genomförandeskedet. En konsekvens som blivit tydlig under året är en prisökning på särskilt entreprenader som i sig utgör en betydande risk för att målen för BoStad2021 inte kan nås. Likaså kan vi ana förskjutningar i efterfrågebilden på bostadsmarknaden. Dessa faktorer är svåra att påverka för aktörerna.”

Noterbart är att de traditionella byggherrarna i rapporten benämns som byggaktörer.

För dig som önskar ta del av Anders Svensson & Co:s delrapport 2 så kan du hämta den här

Bild: Stefan Hollertz
Text: Lars O. Carlsson