Kiruna flyttar sin stad, medan vi höjer våra kajer och murar

Publicerat den 26 januari 2023

Vi lever i en föränderlig värld och naturen gör sig numera påmind på ett relativt nytt och dramatiskt sätt. Förr kunde i och för sig blixten slå ner och resultera i ödesdigra bränder. Nu för tiden får vi regelbundet rapporter om städer och områden runt om i världen, inklusive Sverige, som drabbats av översvämningar. När dessa rader skrivs är översvämning en realitet i Värnamo.

Visst översvämmades Bäveån i Uddevalla då och då, vilket drabbade E6-an som på den tiden var dragen genom centrala Uddevalla och nog minns vi hur vattnet forsade in i källaren hos Räddningstjänst i Gårda. Många minns säkert även när Merkurhuset, vid Skeppsbron 5-6, fick påhälsning av Göta Älv och hur ironiskt det såg ut när Kanothusets reklamkanoter på husets fasad bara väntade på att få nyttjas.

Göteborg precis som många andra gamla städer, både nationellt och internationellt, är lokaliserade vid vatten eller vattendrag – på sin tid totalt överlägsna transportleder. Då fanns varken bil eller flyg.

Men detta med höjd vattennivå är inget som går över, så nu har Göteborg bestämt sig för att vara proaktiv och ta höjd för framtidens förväntade nivåer. Man vill helt enkelt klimatsäkra staden. En av stadens åtgärder för detta är de älvkantsskydd som uppförs vid Packhuskajen. Denna kaj behövde dessutom ett underhållsarbete eftersom den 150 år gamla kajen är sliten och har förskjutits, den var med andra ord i dåligt skick samt absolut inte anpassad för framtiden. De äldsta kanalmurarna i staden är från 1600-talet.

För att få veta mer om dessa arbeten kontaktade Göteborgs Byggmästareförening de ansvariga för arbetet och frågade om de kunde anordna ett studiebesök.

Torsdagen den 19 januari 2023 samlades ett tjog medlemmar för att inledningsvis få lyssna till projektledare Johan Blomqvist, vid Park- och naturförvaltningen, som på ett mycket trevligt sätt beskrev vad som gjorts och vad som är kvar att göra. Den första etappen som var cirka 122 meter lång direkt norr om Tullpackhuset var klar i hösten 2021och nu arbetar man med etapp 2 som löper förbi Kajskjul 8 och Maritiman. Skanska vann denna anbudstävlan som resulterade i en partneringentreprenad. Mycket i anbudet handlade om miljö och här kommer man att använda sig av grön betong – ja inte till färgen på betongen, utan miljötänket i dess innehåll, där man bytt ut cementen.

Den tredje etappen, förbi Operan, inväntar en vattendom.

För den som vill se ett slutresultat kan man rekommendera en okulär besiktning vid Stora Hamnkanalens inlopp från älven, direkt nordväst om Tullpackhuset. Där ser man hur mycket som kajen har höjts samt hur man återanvänt bland annat krönstenarna, det vill säga den yttersta toppstenen. Viktigt att behålla tillgängligheten till vattnet.

Efter Johan Blomqvist uppskattade fältpresentation var det fotvandring längs kajen till en danskbyggd skönhet, S/S Marieholm. Hon byggdes 1934 i Odense för AB Svenska Amerika Linien, men denna dag fungerade hon som en utmärkt lunchrestaurang. Dagen till ära, alltså en torsdag, serverades bland annat ärtsoppa och pannkakor. Med ny energi i kroppen intog Byggmästareföreningens vetgiriga skara en av fartygets salonger för att insupa ännu en givande presentation.

Denna gång var det Peter Terrs, verksamhetsutvecklare vid exploateringsförvaltningen. Han hade ytterligare information om kanalmursprojektet, exempelvis att det handlar om murarna ända till Gårda Dämme – totalt handlar det om 3 300 meter kanalmurar längs kajer och kanaler. I störst behov av renovering är kanalmurarna längs med Fattighusån, förbi Drottningtorget och Brunnsparken, och södra sidan av Stora Hamnkanalen.

Mycket av arbetet handlar om att ta hänsyn till framkomlighet. I spännande uppgift i dagens Göteborg som just känns som Klon-dike, ty det grävs ju överallt.

Peter Terrs redogjorde också för många av de stora projekt som förväntas eller som redan är påbörjade exempelvis Brunnsbo-Linné, Korsvägen, Haga, Centralstation, Ullevi/Gårda, Hisingsbron, Gamlestaden, Karlastaden, Backaplan, Masthuggskajen samt Skeppsbron. Det tycktes som den församlade byggeliten i rummet slickade sig runt munnen likt vargen i Rödluvan, liggande i mormors säng.

Peter Terrs presenterade vidare i korthet för de organisationsförändringar som gjorts i staden när det gäller stadsbyggnadsutveckling.

Nämnder som har upphört är; Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden, Park- och naturnämnden samt Lokalnämnden. Och i stället har vi sedan januari 2023 fått följande nämnder; Stadsbyggnadsnämnd, Exploateringsnämnd, Stadsmiljönämnd, och Stadsfastighetsnämnd.

Förändringen utgår från ett beslut i kommunfullmäktige 26 november 2021 om att förändra Göteborgs Stads organisation inom stadsutvecklingsområdet. Med ordet stadsutveckling menar man i detta sammanhang såväl planering och genomförande som förvaltning av staden.

Trots ymnigt snöväder och kyla på kinderna var det riktigt nöjda medlemmar som tackade för sig och åter igen fotvandrade i väg längs kajen, denna gång kanske med större vördnad och respekt.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz