Och den ljusnande framtid är vår …

Publicerat den 10 november 2020

Om vi levt under ”normala tider” hade vi i våras, i samband med Göteborgs Byggmästareförenings årsstämma, fått möta framtiden, närmare bestämt i form av de utvalda mottagarna av Stipendiet Byggmästaren. Men numera är inget som förr, så den traditionella presentationen av stipendiearbetena fick skjutas på framtiden. 

Torsdagen den 5 november 2020 infann sig så äntligen framtiden, och platsen var Ekmansgatan 1.

Göteborgs Byggmästareförenings ordförande Stephan Woodbridge respektive föreningens vd Christina Lööf hälsade den lilla tappra utvalda skaran, och då särskilt de närvarande stipendiaterna, varmt välkomna till årets stipendieutdelning som alltså blev inställd i april månad.

Pandemin överlevde både vår och sommar varför även ett halvår senarelagt möte kom att påverkas av Covid-19. Endast ett fåtal åhörare kunde få möjlighet att ta del av den unga generationens forskningar, innovationer och nya tankar, även en del av de unga stipendiaterna avstod att närvara precis som några av stipendiekommitténs medlemmar, avstånden mellan stolarna i utbildningslokalen hade rekommenderat säkerhetsmått och det blev inga mysiga kramar i samband med överlämnandet av diplom och blommor.

Stephan Woodbridge beskrev vilket värde föreningens medlemmar brukar sätta på studenternas presentationer samt hur trevligt det brukar vara under den efterföljande middagen, därmed blev de flesta hungriga…, på nya kunskaper.

Christina beskrev själva stipendiet Byggmästaren samt hur stipendiekommittén arbetar. Hon fick då hjälp av de två kommittémedlemmar som var närvarande, Bert Luvö och Helena Tellberg. De beskrev bland annat värdet av den mixade sammansättningen i kommittén, exempelvis av akademi och näringsliv, gammal och ung samt skilda discipliner.

Göteborgs Byggmästareförening avsätter årligen 100 000 kronor till stipendiet "Byggmästaren" i avsikt att befrämja byggmästeriyrket. Stipendium kan sökas av studenter på Chalmers Tekniska Högskola, på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Högskolan i Borås som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.

Stipendiaterna utses av en kommitté bestående av representanter för skolorna och Göteborgs Byggmästareförening. Kommittén 2020 har bestått av Lennart Jagemar (Högskolan i Borås) (avliden under våren 2020), Torsten Fribert (GBF), Christina Lööf (GBF), Bert Luvö (Chalmers), Lennart Apleberger (GBF), Thomas Sjögren (GBF), Ingemar Segerholm (Chalmers), Helena Tellberg (GBF) samt Mattias Klintbäck (GBF).

Stephan Woodbridge tackade stipendiekommittén för ett utmärkt utfört arbete inför 2020 års stipendieutdelning och riktade då ett särskilt tack till Lennart Apleberger och Torsten Fribert som under lång tid varit starkt engagerade i kommitténs arbete, men som i samband med att årets utdelning är verkställd valt att dra sig tillbaka – stort tack för gedigna insatser under alla dessa år.

Från vänster Nikolina Sekulic och Naska Abbassi.

Efter dessa genomgångar var det dags för studenternas presentationer av sina examensarbeten och forskningsrön. Totalt var det fem grupper som belönades med stipendier, men endast två grupper hade möjlighet att närvara, nämligen Naska Abbassi och Nikolina Sekulic som forskat kring VDC i produktionsfasen inom ett entreprenadföretag samt Markus Andreasson och Fredrik Mattsson som studerat fastighetsbranschens möjligheter till nya affärsmöjligheter via digitalisering.

Från vänster Fredrik Mattsson och Markus Andreasson.

Efter dessa trevliga presentationer, inklusive stimulerande diskussioner vid de efterföljande frågestunderna, skulle det egentligen ha bjudits en välsmakande middag med lämpliga drycker… men … åter igen spelade covid-19 oss ett spratt.

Men så lätt lurar man inte fru Lööf, som sim-sala-bim, trollade fram ett drygt dussin doggy-bags och därmed var kvällen nära nog komplett.

Efter väl uträttat arbete kunde fotografen Stefan Hollertz vittja sin doggy-bag.

Årets stipendiater

Samtliga fem examensarbeten finns även tillgängliga här →

Låt oss bjuda några väl utvalda ord ur stipendiekommitténs generösa och välbeskrivande motivering till varför just dessa fem grupper blivit utvalda;

Implementing Virtual Design and Construction

Naska Abbassi och Nikolina Sekulic

”Naska och Nikolina analyserar i sitt examensarbete den potentiella övergången mot VDC-konceptet i ett entreprenadföretag. Ämnet är aktuellt och relevant och arbetet belyser de utmaningar som finns med att gå mot mer integrerade arbetsmetoder i byggprojekten.”

Value Creation Through Digitalization in Real Estate

Markus Andreasson och Fredrik Mattsson

”Markus och Fredrik har studerat hur digitalisering kan skapa möjligheter redan idag och i framtida fastigheter för fastighetsägare och hyresgäster. Här öppnar digitalisering för kommunikation, insamlade samt analys av data, som i sin tur kan bli en handelsvara flör att erbjuda bättre service till hyresgästarna”

Kvinnliga arbetsledare – en studie om byggbranschens behov att bli mer jämställt

Frida Finnander och Sandra Johansson

”Frida och Sandra undersöker i sitt examensarbete bakomliggande faktorer till varför så få kvinnor väljer att arbeta som arbetsledare inom byggbranschen. De vill komma fram till vilka förändringar som måste göras i branschen för att få fler kvinnor att välja ett arbetsledaryrke.”

Bygglogistik i projektprocessen

Emil Lisjö och Oskar Wänehag

”Rapporten behandlar på ett utmärkt sätt de logistikutmaningar som finns under produktionsfasen av stora projekt i urbana miljöer. Genom omfattande litteraturstudier och intervjuer pekar på de faktorer som försvårar en sammanhållen logistisk planering.”

Byggarbetsplatsens säkerhetskultur och dess inverkan på arbetsmiljö

Olle Malm

”Olle har i en omfattande och väl genomförd studie analyserat attityder till säkerhet på det studerade företaget. Han har studerat såväl yrkesarbetare som platsledning vid flera byggarbetsplatser, samt chefer på kontoret. I studien påvisas ledningens viktiga roll för att skapa en god säkerhetskultur som genomsyrar hela företaget, för att på så sätt uppnå en olycksfri arbetsplats.”

Med dessa fem examensarbeten är litteraturvalet lätt inför de mörka kalla vinterkvällarna …

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz