… det är vägen, som är mödan värd …

Publicerat den 18 juni 2021

Inför ett uppföljningsseminarium kring BoStad2021 hade Göteborgs Byggmästareförening rubricerat sin inbjudan på följande sätt: Når vi målet innan restiden ebbat ut?

Svaret tycks vara nja – det kanske inte blev några 7 000 nya bostäder på utsatt tid, men det blev ett stort antal nya erfarenheter och viktiga lärdomar som nu kan resultera i en framtida effektivisering och tempohöjning av bostadsbyggandet. Så projektet banar kanske trots allt väg för framtida segrar.

Göteborgs BoStad2021 är en satsning som, utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg, skulle ge ytterligare 7 000 nya inflyttningsklara bostäder fram till jubileumsåret 2021 och dessa utöver det ordinarie bostadsbyggandet i Göteborg.

Några av deltagarna vid Göteborgs Byggmästareförenings seminarium om BoStad2021 den 16 juni. Dagens föreläsare Anders Svensson högst upp till vänster.

En forskargrupp från Chalmers har sedan januari 2016 följt och studerat arbetet i syfte att söka svar på bland annat följande intressanta frågor:

 • Vilka åtgärder vidtas i BoStad2021 för att korta ledtider för bostadsbyggande?
 • Är de framgångsrika utifrån målet att bygga 7 000 bostäder till 2021 utöver den ordinarie produktionen och utifrån involverade aktörers syn på tid, kvalitet, ekonomi och krav på rättssäkerhet? 
 • Vilka lärdomar kan användas i den ”ordinarie” processen?

I april 2018, alltså efter drygt två års studerande, fick Göteborgs Byggmästareförenings medlemmar möjlighet att vid ett seminarium med professor Anders Svensson ta del av var projektet och var forskarna befann sig våren 2018.

Då var det främst delrapport 2 som var föremålet för informationen, men sedan dess har ett flertal nya rapporter, såväl delrapporter som temarapporter, sammanställts för Följeforskning BoStad2021, vilka finns tillgängliga som pdf:er via nätet.

Onsdagen den 16 juni 2021 var Anders Svensson tillbaka, om än digitalt, för att på bästa sätt försöka besvara inbjudans frågeställning – nej, några 7 000 lägenheter blir inte klara före utgången av 2021 – och anledningarna tycks vara flera, exempelvis att processen tog längre tid än väntat (exempelvis i samband med överklaganden och trafikfrågor), att marknadsförutsättningarna och efterfrågan hade förändrats samt en ganska vanlig faktor … överoptimism. Det reella antalet nya inflyttningsklara bostäder hamnar istället kring 4 000.

Det tycks nästan vara lite ironiskt att jubileumssatsningen BoStad2021, precis som stadens stora publika jubileumsfirande, flyttas till 2023 – det är i alla fall först då som de 7 000 bostäderna beräknas vara inflyttningsklara.

I vilket fall som helst har vi redan avslöjat att forskarna lärde sig en hel del  längs vägen under dessa år som BoStad2021-resa pågått.

Anders Svensson nämnde bland annat följande lärdomar:

 • Paketera och projektifiera oftare utbyggnadsprojekt, sätt tydliga mål, politiskt beslutade, tillsätt resurser
 • Deadline is king, sätt och avtala tidsmål för hela processen och dess huvudfaser
 • Precisera och avtala syftet och nyttan med samverkan och respektive parts åtaganden
 • Inför en gemensam kommunal projektorganisation med gemensam ledning, processmodell, digital infrastruktur och samlokaliserade nyckelfunktioner
 • Inrätta en strategisk och koordinerande beställarfunktion under KS
 • Etablera tätt samarbete på projektnivå mellan exploatör och kommunen under hela processen
 • Var flexibel när det gäller exploatörernas medverkan i planeringsskedet
 • Prioritera större sammanhängande utbyggnadsområden, utgå från lokala förutsättningar, inte stadsbyggnadsdogmer
 • Säkra samsyn med staten och regionen kring infrastrukturfrågor, stärk översiktsplaneringen

Projektet har en hemsida där man med tre enkla modeller överskådligt visar några viktiga områden som kan bidra till att tempot i bostadsbyggandet ökar:

Det tycks som om dessa modeller är ständigt användbara, ty samverkan och dialog brukar lösa det mesta.

Text: Lars O. Carlsson