Del 8 – 1960-talet

Chalmers administrativa byggnad invigdes år 1963 av ecklesiastikminister Ragnar Edenman.

Länge omtalades Göteborg som en varvs- och industristad, vilket självfallet var ett epitet att vara stolt över, men Göteborg var, och är, så mycket mer. Vi är en handelsstad med stolt historia och välkända handelshus, en sjöfartsstad som sett många starka internationella rederier utvecklas och växa vid våra kajer, en hamnstad med över 13 kilometer kaj samt donationernas stad där grosshandlare, redare och andra genom gåvor satt Göteborg även på kartan när det gäller exempelvis forskning, utbildning och kultur.

En av flera spännande göteborgare som hör hemma inom flera av segmenten ovan var William Chalmers (1748-1811). Han föddes i Göteborg som son till en skotsk köpman, engagerade sig bland annat i Svenska Ostindiska Kompaniet, i Trollhätte sluss och kanal samt senare i Sveriges första mekaniska bomullsspinneri. I sitt testamente önskade han att pengar skulle tillfalla bland annat Sahlgrenska sjukhuset, men också att en betydande del skulle användas för att bilda en industriskola för fattiga barn, som lärt sig läsa och skriva. Den 5 november 1829 invigdes ”Chalmerska Slöjde-Skolan”.

Den första skolan låg på Norra Larmgatan 4, vid Lilla Bommen, men 1869 flyttades verksamheten till Storgatan och det hus som fortfarande då och då kallas Gamla Chalmers. Vid slutet av 1920 påbörjades nästa flytt, till Gibraltarområdet, och där har skolan numera en stor mängd byggnader och en omfattande verksamhet.

Den ursprungliga utbildningen, då benämnd Chalmers tekniska institut, fick högskolestatus 1937. Därmed ändrades namnet till Chalmers tekniska högskola, som sedan 1994 drivs som en stiftelse.

Chalmers administrativa byggnad invigdes den 13 maj 1963 av ecklesiastikminister Ragnar Edenman (1914-1998). Statsrådet Edenman, ursprungligen Eriksson, var ecklesiastikminister 1957–1967 och landshövding i Uppsala län 1967–1980. Han efterträddes som minister av Olof Palme och därefter Ingvar Carlsson.

Chalmers hade 1852 även inrättat en förberedande utbildning som 1876 flyttade in på Vasagatan. Denna kom senare att benämnas som ”Chalmers lägre” av några och ”Lilla Chalmers” av andra. I och med gymnasiereformen 1966, då skolan blev kommunal, namnändrades skolan från Tekniska Gymnasiet till Polhemsgymnasiet, men det fanns även förslag på att skolan skulle ha fått namnet Chalmerska gymnasiet. År 1994 flyttade verksamheten till Lindholmen.

Många donationer har genom århundraden utvecklat Göteborg som kunskaps-, forsknings- och studentstad. Bland de tidigaste kan nämnas att Margareta Huitfeldt (1608-1683) donerade medel som bland annat skulle möjliggöra en skolgång för 30 elever per år i ett gymnasium i Göteborg, numera benämnd Hvitfeldtska gymnasiet.

Göteborgs Handelsinstitutet, inrättat 1826, var länge Sveriges enda handelsundervisningsanstalt, och möjliggjordes genom ekonomiskt stöd av Handelssocietetens ordförande, grosshandlare Anders Georg Levgren (1788-1857).

Släkten Ekman är en av de familjer som generöst bidragit med stöd, exempelvis Oscar Ekman (1812-1907) som 1907 själv bekostade Högskolans byggnad i Vasaparken.

Lars O. Carlsson