Betraktelse i tiden: Allt var inte bättre förr, del 4 …

Vi har vid tidigare tillfällen bjudit våra läsare på Nostalgiska återblickar. Det har handlat om kuriosa eller bara en påtaglig önskan om att visa olika tiders särdrag. Denna gång har vi läst Göteborgs Byggmästareförenings styrelseberättelse för år 1935 och återger punkten kring ”s.l. kafferaster”.

Nog kan det sägas ett och annat om detta med raster för en go-fika, men helt klart kan det mesta sägas på olika sätt. Så häng med i detta protokollsutdrag:

”Sedan det vid början av årets byggnadssäsong konstaterades, att arbetarna å ett flertal av medlemmarnas arbetsplatser tillätes, att, trots utfärdat förbud, lämna arbetet under arbetstiden för hållande av s.k. kafferaster, vidtogs från styrelsens sida vissa anslag rörande förbudet, att uppsättas å arbetsplatserna, samt cirkulär, att inläggas i arbetarnas avlöningskuvert. Vidare inbjödos hos medlemmarna anställda arbetsledare till ett sammanträde, som avhölls den 3 juni, varvid frågan blev föremål för diskussion. Det visade sig emellertid på eftersommaren att oskicket likväl förefanns, varför styrelsen företog kontroll över förbudets efterlevnad genom en särskild därtill utsedd person. Denna kontroll, som omfattade 32 av medlemmarnas arbetsplatser, gav till resultat, att kafferaster förekommo vid ett 10-tal arbetsplatser. Sedan styrelsen härefter fäst de försumliga medlemmarnas uppmärksamhet på vissa konsekvenser, som bleve en följd av deras uraktlåtenhet att nogsamt övervaka förbudets efterlevnad, och en efterkontroll senare blivit företagen, konstaterades, att kafferasterna praktiskt taget upphört.

I samband med denna redogörelse vill styrelsen understryka vikten av att medlemmarna icke giva efter i denna ordningsfråga eller slappna i sitt övervakande av förbudets efterlevnad.”

Ett wienerbröd till kaffet är väl kanske inte att tänka på?

Text: Lars O. Carlsson