En mötesplats för framtida utveckling

Publicerat den 17 september 2015

Låt oss klargöra utgångsläget redan från början – Göteborgs Byggmästare­förening är en medlemsorganisation, vars syfte är att företräda och tillgodose medlemmarnas behov och intressen, men också att säkerställa branschens fortlevnad genom att intressera unga för vår näring.

För att nå dessa viktiga ambitioner samt för att främja branschen och regionen har föreningen, vid sidan om den egna verksamheten, även gett stöd till externa aktiviteter. Men för en förening som vill verka i tiden, kännas framtidsorienterad och alert samt som vill säkerställa medlemmarnas gillande finns det all anledning att med jämna mellanrum mäta av temperaturen: Gör vi rätt saker? Når vi rätt målgrupp? Använder vi rätt informationskanaler? Och även om något är rätt – så kanske det går att göra det bättre?

För medlemmarna i tiden

Med dessa frågor i fokus gav styrelsen för Göteborgs Byggmästareförening dess nya vd, Christina Lööf, i uppdrag att bjuda in ett antal medlemsrepresentanter till en workshop den 15 september. Glädjande nog var det många medlemsföretag som hörsammade inbjudan och därmed aktivt tog chansen att kunna utveckla föreningen i önskad riktning. Här fanns representanter från både stora och små företag, byggare och fastighetsägare, hus- och anläggningsbyggare, men också olika åldrar och från skilda geografiska verksamhetsområden.

Även om det utlovades högt till tak och utrymme för fri kreativitet så behövs det någon som svarar för struktur och dokumentation, varför föreningen hade anlitat två externa konsulter att hålla samman eftermiddagen.

Några intryck från workshopen

En dokumentation från workshopen är utlovad till deltagarna och styrelsen, men vi kan redan här och nu avslöja några av de tankar och synpunkter som framkom under diskussionerna:

Visst finns det en risk att en förening grundad 1893 kan kännas både gammal och mossig, men historiken kan också vara en tillgång. De cirka 125 åren på nacken visar på tradition och stabilitet – det viktigaste är att dagens verksamhet är anpassad till nutid och framtid – samt självfallet att verksamheten är skapad efter medlemmarnas aktuella behov och intressen.

Kommunikationskanalerna bör analyseras för att bättre kunna selektera inbjudningar och information till rätt målgrupper – det finns många nivåer och befattningar inom medlemsföretagen som skulle ha glädje och nytta av Byggmästareföreningens kommunikation och verksamhet.

Våra stipendier är populära men, enligt flera deltagare i workshopen, förhållandevis okända. Vi måste hitta kanaler att utveckla och bredda marknadsföringen. Stipendiaternas genomgångar vid senaste årsmötet var väldigt intressanta och borde därför kunna bevittnas av fler åhörare, inte minst yngre medarbetare.

Träffar med politiker och tjänstemän efterfrågades, men de måste också anpassas i tiden. Det handlar mindre om middagar och vita dukar, utan mer om möjlighet till möten och ökad kunskap. Seminarier är en intressant mötesform och det kan exempelvis vara spännande att få lyssna till intressanta företagsledare, både inom och utom branschen.

Byggarnas Hus är en stor tillgång som måste nyttjas till skilda aktiviteter. Det är unikt att kunna erbjuda en neutral och flexibel mötesplats centralt i Göteborg. Mingel- och nätverksträffar, pubaftnar och forum för erfarenhetsutbyte är några lämpliga mötesformer för Byggarnas Hus.

Göteborgs Byggmästareförening kan ibland med fördel genomföra aktiviteter tillsammans med olika samarbetspartners. Detta gäller exempelvis seminarier, studiebesök och studieresor.

Slutord

Det var intressant att notera hur alla närvarande i sina öppningspresentationer hade helt personliga och unika bilder av vad Göteborgs Byggmästareförening stod för. Efter fyra timmars spännande diskussioner, där alla aktivt bidrog med tankar och energi, tycktes samtliga närvarande ha uppfattningen att Byggmästareföreningen hade en väldigt ljus framtid … utifall man tog till sig de idéer och förslag som framkommit under eftermiddagens övningar.

Christina Lööf, den person som av styrelsen är utsedd att operativt navigera föreningen in i framtiden var trött, men glad när eftermiddagen skulle summeras.

– Jag är väldigt nöjd med workshopen samt oerhört tacksam hur generöst de deltagande bjudit på idéer och synpunkter. Det är fantastiskt vilken idérikedom och kraft som finns när intresserade och kreativa människor möts.

Christina Lööf vill rikta ett stort tack till Annette Linton, Elinore Hallman, Henrik Orrsjö, Kristian Engberg, Linn Sundqwist, Ralf Hansson, Svante Dahlquist, Thomas Sjögren samt Tomas Samuelsson för deras stora engagemang samt självfallet också till styrelsens vice ordförande, Stephan Woodbridge och workshopsledarna Per-Magnus Bäckman och Marcus Hansson.

Lars O. Carlsson