Maskeradbal uteblev till förmån för nätverk

Publicerat den 30 april 2021

De fysiskt församlade, från vänster Jonas Öberg, Christina Lööf, Jonas Steen samt Stephan Woodbridge.

Kanske föreningens medlemmar förväntat sig att årets föreningsstämma skulle bli en tillställning med masker eller munskydd, krav på ett väl tilltaget avståndstagande mellan varje enskild individ samt en kulinarisk och väldoftande måltid – för dem som ännu har kvar sitt luktsinne.

Men så blev inte fallet – Göteborgs Byggmästareförening är ett fantastiskt nätverk, vilket just nu kanske fungerar bäst, och främst, som ett IT-baserat nätverk, det vill säga ett gott team via Teams.

Det var onsdagen den 28 april 2021 kl 17.00 som ett 25-tal plikttrogna, ansvarsfulla och kanske även något vetgiriga medlemmar samlades vid sina skärmar, väl utspridda över föreningens vidsträcka verksamhetsområde, men tät ihopsatta på själva datorskärmen. I sanningens namn fanns det till och med möjlighet att det rent fysiska avståndet var ännu större, ty två av de elektroniskt närvarande har sina hemvister i Kinna respektive Rönnäng.

En handfull skara medlemmar hade delvis trotsat gällande rekommendationer och likt tålmodiga pilgrimsvandrarna sökt sig till den heliga platsen, i detta fall Ekmansgatan 1, för att delta i årets byggar-LAN-party, i form av fem själar framför samma storbildsskärm – men naturligtvis med behörigt avstånd till varandra. Det förekom heller inga handtag, famntag, klapp eller kyss.

Några inväntande minuter efter förannonserade 17.00 log Göteborgs Byggmästareförenings trivsamme ordförande, Stephan Woodbridge, inbjudande och vänligt mot den på väggen fast monterade webbkameran samt uttryckte ett "Varmt välkomna!" i bästa Lennart Hyllandstil.

Han förklarade därefter att det som var helt unikt i fjol, redan nu har blivit en invand tradition. Han avsåg självfallet mötesformen att genomföra en föreningsstämma med hjälp av it-teknik. Han delgav oss samtidigt en dröm om att vi vid nästa stämma åter igen fysiskt skulle kunna få välkomna föreningens medlemmar till Byggarnas hus. Den ende som i så fall inte var välkommen var den onyttiga, elake och osympatiske Covid, född 19, som dessutom inte är, och aldrig kommer att få bli, medlem i föreningen.

I och med ordförandes välkomstanförande kunde också stämman anses öppnad och därmed påbörjade ordföranden, lugnt och värdigt, att navigera oss alla genom den standardiserade föredragningslistan.

§2. Valet av ordförande respektive sekreterare vållade inga större meningsskiljaktigheter – i ärlighetens namn inga alls. Med total enighet valdes Stephan Woodbridge till mötesordförande och Christina Lööf till mötets sekreterare.

§3. Christina Lööf läste upp de anmälda namnen och efter nästan samtliga namn hördes ett klart och tydligt ja, fast i varierande stämmor och tonarter.

§4. Beträffande punkten kring röstlängd bordlades den i avvaktan på att se om frågan överhuvudtaget behövdes denna eftermiddag.

§5. Vid val av justeringsmän, tillika rösträknare, var det Helena Tellberg samt Stefan Sjögren som fick mötets förtroende.

De själva var säkerligen väldigt tacksamma att det aldrig blev aktuellt med någon sluten votering under mötets gång.

§6. Christina Lööf berättade att inbjudan hade skickats ut via post och mail den 8 april 2021 och att allt därmed var enligt önskvärd ordning, en åsikt som delades av mötesdeltagarna.

§7. Christina Lööf redogjorde i korta ordalag för styrelsens årsredovisning och kunde samtidigt konstatera att det gångna året starkt påverkats av pandemin, exempelvis när det gällde årets medlemsaktiviteter.

Oavsätt att antalet möten varit något färre än andra år så kändes ändå en och annan nostalgisk kick i kropp och knopp när Christina idkade högläsning. Beträffande det ekonomiska finns inte mycket att tillägga – allt var positivt.

§8. Eftersom allt under paragraf var positiv så ”smittade” detta självfallet av sig på revisorernas berättelse, vilken kommenterades av en nöjd och glad revisor Bengt Kron.

§9. Beträffande fastställande av resultat- och balansräkning så var detta ännu en enkel ”boka-av-punkt” på dagens möte.

§10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kan ju vara en något delikat fråga inom diverse föreningar, men en sådan förening är absolut inte GBF. Självfallet fick styrelsen ansvarsfrihet.

Det syntes aldrig heller ingen oro i ansiktet hos de tre styrelseledamöter som befann sig på Ekmansgatan, det vill säga ordförande Stephan Woodbridge, vice ordförande Jonas Steen samt ledamoten Jonas Öberg.

§11. Beträffande de pengar som tjänats in under året, bättre uttryckt som ”Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning”, så tillstyrkte stämman förslaget att föra över årets resultat i ny räkning.

§12-15 var det dags för personval och det måste direkt konstateras, och med det i USA nyligen genomförda presidentvalet i färskt minne, att det gick väldigt lugnt och oproblematiskt tillväga – inte minst tack vare Tomas Saxborns trygga presentation av kandidaterna – ja det var faktiskt omval på alla poster – det vill säga Stephan Woodbridge som ordförande, Jonas Öberg (ett år) och Paula Wirdheim (två år) som ledamöter samt Peter Boström (två år) som suppleant.

Sedan tidigare är vice ordförande Jonas Steen, ledamöterna Anders Berne, Tomas Gustafson och Glenn Svensson samt suppleanterna Ingela Björndahl, Lotta Cvach och Shahroz Sahba valda på ytterligare ett år.

Det var också omval på ett år vardera för Bengt Kron, Carina Edblad samt Dag Bergäng som revisorer samt Åsa Önfelt och Martin Ekström som revisorsuppleanter.

Beträffande valnämnden hade Tomas Saxborn avsagt sig omval efter tjugo år i GBFs tjänst. Till ny representant i valnämnden valdes Stephan Woodbridge och valnämnden består numera av Mats Johansson (sammankallande), Bertil Nilsson, Kjell Fröjdendahl, Anders Larsson, Tommy Ivarsson samt Stephan Woodbridge.

§16. Stämman fastslog att styrelsens arvode, trots dess goda insatser, skall utgöra noll kronor medan revisorerna ersätts enligt räkning.

§17. Precis som på många andra punkter blev det även omval av medlemsavgift; 2 000 kronor för företag och 100 kronor för enskilda medlemmar – en tradition sedan 2017.

§18. Beträffande övriga frågor så fanns det faktiskt en hel del matnyttigt att behandla och kommunicera:

Stipendiekommittén

Christina Lööf, med hjälp av Helena Tellberg och Mattias Klintbäck, redogjorde för kommitténs intressanta arbete. Det har under året varit några färre bidrag än vanligt, i år 14 stycken, och kanske har också pandemin bidragit till att bidragen inte i så stor omfattning som vanligt varit kopplade till rena byggprojekt.

Stipendiekommittén har valt ut fem mottagare av Stipendiet Byggmästare som kommer att få 20 000 kronor vardera.

Ekmansgatan 1

Stephan Woodbridge och Christina Lööf informerade om att Byggföretagen kommer att bli kvar på Ekmansgatan, och att man delvis av den anledningen kommer att genomföra en modernisering och hyresanpassning av huset.

Stephan Woodbridge och Christina Lööf från GBF samt Jörgen Johansson och Anna Lönn Lundbäck från Sveriges Byggindustrier utgör nu en arbetsgrupp, som tillsammans med arkitektföretaget Krook & Tjäder, hanterar denna modernisering och effektivisering av Ekmansgatan 1.

Christina Lööf slutar till hösten

Christina Lööf förklarade att hon i augusti, när hon fyller 27+, tar tillfället i akt att sluta arbeta för att bli maka, mor och framför allt mormor på heltid.

Rekrytering av ersättare pågår.

Avtackningar

Thomas Sjögren, som varit aktiv i Stipendiekommittén sedan 2009, har nu valt att ge chansen till någon annan person att få engagera sig i detta intressanta uppdrag.

Han fick motta föreningsstämmans jubel och gillande samt kommer att få något tillsänt till hemmet, ombesörjt av Christina Lööf.

Tomas Saxborn har, som vi avslöjade under §12-15, avsagt sig omval.

Han berättade för övrigt att det var snart 60 år sedan han besökte GBF för första gången, då åkande på en Puch.

Han fick motta föreningsstämmans jubel och gillande samt kommer att få något tillsänt till hemmet, ombesörjt av Christina Lööf.

Medlemmarnas tacksamhet

Hedersmedlemmen och den före detta mångårige ordföranden Sven Steen tackade å medlemmarnas vägnar för styrelsens och verkställande direktörens målmedvetna och självuppoffrande arbete med vår gemensamma förening under det år som nu läggs till handlingarna.

§19. Ordförande Stephan Woodbridge hade ännu en gång, säkert och tryggt, lyckats ro föreningens och föreningsstämmans skuta i hamn.

I vanliga fall kanske han säkert ha uppmanat mötesdeltagarna att vara försiktiga på resan hem, men nu räckte det att tacka för visat intresse samt önska alla en fortsatt trevlig kväll.

Text: Lars O. Carlsson

PS: Examensarbetena kommer senare att läggas upp på Göteborgs Byggmästareförenings hemsida.