Från ödets ironi till hantering av en pandemi

Publicerat den 20 april 2020

Ödets ironi är att vi på föreningens hemsida, i samband med fjolårets referat från årsmötesförhandlingarna, valde rubriken ”The same procedure as every year, James!”.

Vi kan nu med full fog hävda att den rubriken hade varit totalt felaktigt vald om den använts i årets rapportering. Årsmötet genomfördes nämligen i en tid då verksamheter och revisionsberättelser, med all respekt, nästan fick spela en underordnad roll då det mesta här i världen vid samma tillfälle var fokuserat på pandemin och ett lömskt och fullständigt oönskat coronavirus.

Stadens entreprenörer klarar att bygga både broar och tunnlar över respektive under vår genomkorsande älv – ja, några till och med önskade få bygga en linbana mellan stadens fastland och den fagra skattkammarön.

Våra samhällsbyggare klarar även att bygga järnvägsstationer i den kluriga göteborgsleran – men – ett ynka litet, nära nog även för mikroskopen helt osynligt, men förbaskat elakt virus – ja, där var det nära att det blev stopp.

Men det finns folk som stimuleras av utmaningar samt problemlösningar och många av dem är faktiskt medlemmar i just Göteborgs Byggmästareförening och om inte medlemmarna kan komma till Ekmansgatan 1 – ja, då får väl Ekmansgatan 1 gästa medlemmarna, om än digitalt …

Sagt och gjort – torsdagen den 16 april 2020 klockan 17.00 skrevs det unik historia. Trots en dryg 125-årig imponerande historia var detta Göteborgspremiär för en spännande och unik form av Byggmästarnas LAN-party.

På Ekmansgatan 1, i styrelserummet, fanns sex personer; styrelseordförande och tillika mötesordförande Stephan Woodbridge, vd och tillika mötessekreteraren Christina Lööf, valberedningens representant Mats Johansson, vice ordförande och en av dagens två justeringspersoner Jonas Steen, årsmötets it-tekniker och tillika fotograf Stefan Hollertz samt undertecknad, som för övrigt också valdes till justeringsperson.

I atmosfären fanns 15 ambitiösa och föreningslojala medlemmar som arbetade febrilt med att hitta vägar och bredbandsmotorleder för att koppla upp sig, medan Christina Lööf lugnt och välkomnande frågade rakt ut i etern; Är Du där Charlotta? Jag ser att Du försöker koppla in Dig Carina? Är Thomas med? Allt lät ungefär som Eurovision Song Contest, fast då säger de något i stil med: Kan vi få rösterna från juryn i Dublin?

Tekniken möjliggjorde att skärmarna var röststyra så den som talade, om hen var inkopplad via datorn, syntes i bild. På samma sätt kunde Christina och Stephan på sin gemensamma skärm se vilka som var inkopplade. Tekniken är helt fantastiskt, men nu nog om detta!

Föreningsstämman

Föreningens ordförande Stephan Woodbridge öppnade mötet och tog samtidigt tillfället i akt att påtala och understryka den unika och historiska händelse som Byggmästareföreningens första digitala föreningsstämma innebar.

Därefter, inte så särskilt överraskande, valdes Stephan Woodbridge och Christina Lööf till ordförande respektive sekreterare för dagens stämmoförhandlingar.

Sedan var det dags för ett så kallat upprop som summerades till sex personer fysiskt på plats i styrelserummet vid Ekmansgatan samt 15 medlemmar runt om i atmosfären. Detta innebar totalt 21 personer, vilket fick till följd att mötet kunde fortsätta eftersom gruppens antal passerat 16 personer som var minimikravet för att genomföra stämman, det vill säga 10 procent av medlemsskaran.

Till justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jonas Steen och Lars O. Carlsson.

Det konstaterades att mötet var behörigt utlyst och när väl denna formella del var avklarad var det hög tid att ta del av styrelsens innehållsrika årsredovisning – både för Föreningen och för Hjälpkassan. Dessa sammanställningar var i och för sig utskickat till medlemmarna sedan tidigare, men nog var det en njutning att ta del av Christina Lööfs dragning, särskilt när det gällde de ekonomiska detaljerna som exempelvis att fastigheten var fullt uthyrd och att kapitalförvaltningen varit lyckosam – jo, ett särskilt tack framfördes också till aktiekommittén.

Stephan Woodbridge tackade Christina Lööf för högläsningen, men också för att hon sköt verksamheten så bra under det aktuella verksamhetsåret.

Bengt Kron redogjorde för revisorernas berättelse och dessa granskare tycktes inte ha något att klaga på när det gällde hur den verkställande direktören samt styrelsen hanterat verksamhet och ekonomi under 2019. Ett samlande ord i detta sammanhang var: tillstyrker. Detta gällde bland annat frågan om fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. De församlade i rummet och samt de som tycktes befinna sig ute i rymden hade ingen avvikande mening och styrelsens ordförande Stephan Woodbridge samt vice ordförande Jonas Steen tycktes se både glada och lättade ut. Stämman tillstyrkte också att föra över årets resultat i ny räkning.

Personval

Sedan var det hög tid för Mats Johansson att inta scenen/skärmen och som valberedningens representant redogöra gruppens förslag till personval. Valberedningen hade gjort ett gott arbete, varför inga diskussioner uppkom och följande personer blev nu förtroendevalda:

  • Ordförande: Stefan Woodbridge, omval för ett år
  • Vice ordförande: Jonas Steen, omval för två år
  • Ordinarie ledamöter för två år; Anders Berne (omval), Tomas Gustafson (omval) samt Glenn Svensson (nyval)
  • Suppleanter för två år; Ingela Björndahl (nyval), Lotta Cvach (nyval) samt Shahroz Sahba (nyval)

Det kan i detta sammanhang också nämnas att Jonas Öberg och Paula Wirdheim vid fjolårets stämma valdes som ordinarie ledamöter för två år och att Glenn Svensson (nu vid årets mötet vald till ledamot) och Peter Boström valdes som suppleanter på två år.

De nu avgående styrelsemedlemmarna, Tommy Ivarsson, Malin Rondahl och Emil Johansson, kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Revisorerna, det vill säga Bengt Kron, Carina Edblad och Dag Bergäng, valdes alla om på ett år, och på samma sätt var det med deras suppleanter, Åsa Önfelt och Martin Ekström.

Valberedningen, Tomas Saxborn, Bertil Nilsson, Mats Johansson, Kjell Fröjdendahl och Anders Larsson, omvaldes och beredningen kompletterades dessutom med den avgående styrelseledamoten Tommy Ivarsson.

Stämman fastslog att styrelsens arvode, trots dess goda insatser, skall utgöra noll kronor medan revisorerna ersätts enligt räkning. Stämman såg heller ingen anledning att ändra den medlemsavgift som gällt sedan 2017, det vill säga 2 000 kronor för företag och 100 kronor för enskilda medlemmar.

Från vänster Jonas Steen, Lars O. Carlsson, Stephan Woodbridge, Christina Lööf och Mats Johansson, medan Stefan Hollertz höll i kameran.

Under rubriken övriga frågor berättade Christina Lööf att en utökad stipendiekommitté gjort ett fullgott arbete och utsett fem stipendiater samt också informerat dessa om den glädjande nyheten. Beträffande det traditionella mötet, inklusive middag, mellan medlemmar och stipendiater är detta en fråga som finns anledning att återkomma till i höst.

Innan Stephan Woodbridge hann med att avsluta årets föreningsstämma begärde hans företrädare Sven Steen, frivilligt placerad i karantän, ordet för att som talesperson för medlemmarnas tacka styrelse och verkställande direktören för ett mycket väl genomfört arbete!

Avslutningsvis: Även Lady Gaga, i likhet med Christina Lööf och Göteborgs Byggmästareförening, genomförde några dagar senare en aktivitet där Gaga och hennes vänner tagit till sig Folkhälsomyndighetens regelverk och rekommendationer samt uppträdde digitalt under rubriken: One world: Together at Home.

Text: Lars O. Carlsson
Foto: Stefan Hollertz

PS: Samtliga examensarbeten kommer att läggas upp på Göteborgs Byggmästareförenings hemsida.