Säkerhet i ditt ledarskap …

Publicerat den 29 mars 2019

Hur kommer det sig att en del lyckas och andra inte? Vad kännetecknar exempelvis en bra chef? Kan man träna upp sitt ledarskap? Ja, detta var några av de många frågor som ventilerades och diskuterades i samband med ett seminarium kring Byggplatschefens säkerhetsledarskap som nyligen genomfördes i Göteborgs Byggmästareförenings regi.

Det var onsdagen den 27 mars 2019 som ett drygt 40-tal kunskapstörstande och utvecklingsintresserade medlemmar och andra inbjudna samlades i Byggarnas Hus för att få ta del av en ny studie, en akademisk avhandling, med titeln: ”Safety Leadership in the Construction Industry – Managing safety at Swedish and Danish construction sites”.

Denna avhandling försvarades för ganska exakt två månader sedan av Martin Grill, i samband med avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, och nu fick han möjlighet att försvara, samt förklara, sina forskarrön även inför GBFs församlade skara.

Martin Grill, leg psykolog och doktor i medicinsk vetenskap vid Göteborgs universitet, är en av forskarna bakom studien, vilken bland annat är baserad på intervjuer både i Sverige och i Danmark.

Det övergripande syftet med denna forskning var att identifiera och bedriva väsentliga komponenter i säkerhetsledarskap inom bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och Danmark. Forskarna har bland annat genomfört ett stort antal intervjuer utifrån tre olika perspektiv – den enskilde byggplatschefen, hens överordnade samt hens underställda.

Vad kännetecknar då en bra chef?

Ja, hen går ofta före och är också en förebild - hen lever som hen lär. Hen skapar relationer, lyssnar och är öppen för nya idéer från sina medarbetare. Hen är noga med retoriken och kan förmedla tydliga visioner och riktningar. Hen analyserar och tänker efter före…

Självfallet finns det också bakom ett gott säkerhetsledarskap några centrala nyckelord, exempelvis planering, struktur, tydlighet och helhetssyn.

Planering, struktur, tydlighet och helhetssyn

Identifiera säkerhetsbrister och eventuella risker – agera och åtgärda dessa brister och risker.

Tydliga instruktioner kring säkerhet måste finnas – information är viktigt i allmänhet och inom säkerhetsarbetet i synnerhet. Ibland kan det också behövas såväl kurser som resurser.

Planering har alltid varit ett nyckelord i en byggplatschefs vardag och detta gäller självfallet i allra högsta grad också säkerhetsarbetet – exempelvis att finna struktur och minimera störningspunkter såväl i byggets tidplan som på byggets ytor – här är planering och helhetssyn A och O. Det handlar om att skapa strukturer med hänsyn till en ökad säkerhet. Det kan till och med vara aktuellt att belöna arbete som leder till säkerhet.

Man skulle kunna förenklat sammanfatta detta med att ledarens beteende, planering, uppföljningar och förmåga att vara en förebild på arbetsplatsen ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön för våra byggnadsarbetare!

Ett sätt att öka delaktighet och därmed också engagemang hos byggnadsarbetarna är att uppmuntra medarbetarna att komma med förslag och idéer samt att också ta tillvara de nya och goda förslagen – detta ger en positiv förstärkning. Det är självfallet också viktigt med uppföljning och återrapportering.

Vad kännetecknar då en mindre bra chef?

Ja, en uppenbar brist är handfallenhet och otydlighet – att exempelvis inte vara tillräckligt tydlig, i rädsla för att komma i onåd bland medarbetare och/eller chef.

En annan direkt brist är naturligtvis att blunda för eventuella risker – att tro att det ordnar sig nog, eller att hoppas att någon annan tar ansvar, exempelvis UE. Ouppmärksamhet samt kommunikationsproblem är självfallet väldigt allvarliga brister när det gäller en byggarbetsplats säkerhet.

Det fanns under seminariet flera tillfällen till diskussioner i grupper, något som de närvarande tycktes uppskatta – ty deltagarna hade alla referenser att bidra och stort intresse av att både ta emot och dela med sig av erfarenheter och kunskaper.

Forskningen fortsätter

Martin Grill har nu fått utökat forskningsanslag för att undersöka hur nyanställda platschefer inom byggbranschen och anläggningsindustrin kan utveckla sitt ledarskap.

Det nya forskningsprojektet har fått namnet Säker ledare. Martin Grill kommer att fungera som projektledare, medan Amanda Samuelsson, även hon från GU, kommer att fungera som projektsamordnare. Till sin hjälp har de flera forskare, men också representanter från Svensk Byggindustri och byggbranschen.

Tanken är också att projektet ska kunna bidra till att utveckla ett nytt ledarskapsprogram för just platschefer. Det handlar bland annat om att kunna ge individuell coachning av ledarbeteende på byggplatsen. Amanda Samuelsson efterfrågade företag som ville medverka i projektet och välkomnade dessa att kontakta henne.

För Dig som önskar ta del av ovan nämnda avhandling kan vi avslöja att den finns i tryckt form, utgiven av Göteborgs universitet, med titeln ”Safety Leadership in the Construction Industry – Managing safety at Swedish and Danish construction sites”.

Bild: Stefan Hollertz
Text: Lars O. Carlsson